Vállalkozás

Vállalkozás

adólevonási kötelezettség

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint, a munkáltatók és kifizetők kötelesek havonta az adó- és/vagy társadalombiztosítási járulék által terhelt kifizetéseikről az adóhatóságot tájékoztatni.

adózás előtti eredmény Adott évben realizált üzemi/üzleti és pénzügyi tevékenység összegeként adódó, adófizetés előtti (bruttó) eredmény.

 

apport

Társas vállalkozásokhoz történő pénzbeni és vagyoni (tárgyi) értékkel való hozzájárulás, másnéven tárgyi betét.

 

cégszerű aláírás

A vállalkozás hivatalos képviseletére és aláírásra jogosult személy(ek) aláírása és a cég hivatalos bélyegzője együttesen. Az aláírásnak meg kell egyeznie a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban szereplő aláírás-mintával.

 

csőd

A csőd egy fizetésképtelen vállalkozás esetében egy olyan helyzetet jelent, amikor az adós és hitelezői független segítővel próbálják az adósságokat átütemezni és a fizetőképességet helyreállítani. Hétköznapi értelemben a csőd olyan helyzetet jelent, amikor valakinek egy vállalkozása pénzügyi nehézségek miatt nem képes tovább működni.

 

egyetemleges felelősség

A jogosult bármelyik kötelezettől követelheti és behajtathatja az egész tartozást. Ha ez megtörténik, akkor a fizetést teljesítő vagy elszenvedő egyik kötelezett a többiekre eső arányos rész követelheti és behajthatja a többi kötelezettől. Egyetemleges felelősség áll fenn, ha több kötelezett van a szerződésben és a szerződés az egyetemleges felelősségről rendelkezik; ha nem osztható az a szolgáltatás, amellyel többen tartoznak; ha többen közösen okoznak kárt.

 

forgóeszköz

Forgóeszköz alatt a magyar számvitel azokat az eszközöket érti, amelyek csak rövidtávon (nagyjából 1 évig) maradnak a gazdálkodó egység tulajdonában. Értékük és mennyiségük az idő függvényében folyamatosan változhat. Ebbe a körbe tartoznak a készletek, követelések, értékpapírok és a pénzeszközök.

 

jegyzett tőke

Valamilyen szervezet alapításakor a tulajdonosok által a szervezet működésének időtartamára rendelkezésére bocsátott pénzeszköz, vagyontárgy, immateriális javak, ingatlanok, stb. értékének összege.

 

multinacionális vállalat

A világgazdaság egyre jelentősebb szereplői azok a hatalmas vállalatok, amelyek tevékenységi köre már nem csak egy országra korlátozódik. Ezeket a vállaltokat szokták „multinacionálisnak” vagy „transznacionálisnak” nevezni. A kettő között lehet átfedés, de nem feltétlen ugyanarra a vállalttípusra vonatkoznak.
A multinacionális kifejezés arra utal, hogy a vállalat tulajdonosi köre több országból kerül ki. A legtöbb, a nemzetközi részvénypiacokon is jegyzett nagyvállalat multinacionálisnak tekinthető, mert részvényeiket különböző államokból származó befektetők birtokolják.
Ha egy vállalat tevékenységét több országban végzi, akkor nevezzük transznacionálisnak. Az ilyen cégek leányvállalatokat, gyártó, kiszolgáló vagy összeszerelő egységeket hoznak létre a különböző országokban. A transznacionális vállalatok egy része nem multinacionális, mert a tulajdonosi kör nem nemzetközi. Sokszor egy-egy család, vagy szűk baráti társaság birtokolja a vállalatot és az sem ritka, hogy nem részvénytársaság formájában tevékenykedik, tehát a lehetősége sincs meg annak, hogy multinacionálissá váljon.

 

nettó jelenérték

A nettó jelenérték számítás (Net Present Value – NPV) a dinamikus beruházásgazdaságossági számítások egyik alapvető eszköze. A beruházások általában egy kezdeti befektetéssel kezdődnek, majd kisebb-nagyobb újabb ráfordításokat igényelnek míg a beruházás megtérülése megkezdődik.
A nettó jelenérték (NPV) a jövőbeli jövedelmek jelenértékének és a beruházási költségek a különbsége. Különböző beruházások megtérülésének összehasonlítására használt mutató.

 

Nyrt.

Nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei (egészben vagy részben) az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával nyilvánosan kerülnek forgalomba.

 

szerződés

A felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, egyszeri vagy tartós megállapodás, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére, melynek betartása a felek részére kötelező. A felek jogait, kötelezettségeit a szerződésben rögzítetteken kívül törvények, jogszabályok is kiegészíthetik.

 

Zrt.

Zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülhetnek nyilvános forgalomba. Tőzsdén nem jegyzett részvénytársaság tulajdonosai jól behatárolható természetes és/vagy jogi személyek.